Mínshùjì 6:2

2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , wúlùn nánnǚ xǔ le tèbié de yuàn , jiù shì ná xì ĕr rén de yuàn ( ná xì ĕr jiù shì guī zhǔ de yìsi xià tóng ) , yào lí sú guī Yēhéhuá .