Sāmǔĕrjìshàng 15:24

24 Sǎoluó duì Sǎmǔĕr shuō , wǒ yǒu zuì le , wǒ yīn jùpà bǎixìng , tīng cóng tāmende huà , jiù wéibeì le Yēhéhuá de mìnglìng hé nǐde yányǔ .