Chūāijíjì 8:18

18 Xíng fǎshù de yĕ yòng xiéshù yào shēng chū shīzi lái , què shì bùnéng . yúshì zaì rénshēn shàng hé shēngchù shēnshang dōu yǒu le shīzi .